Verborgen gebreken als lekkage en vocht

Voor de meeste mensen is de koop van een woning de grootste financiële overeenkomst die ze in hun leven aangaan. Het is dan ook begrijpelijk dat verborgen gebreken als lekkage en vocht daarbij de grootste nachtmerrie zijn. Heeft u een huis gekocht en constateert u verborgen gebreken, dan leidt dit tot sterke emoties, onzekerheid en financiële consequenties. Een van de vaakst gerapporteerde verborgen gebreken is lekkage. Niet verwonderlijk, want Nederland is een vochtig land dat veel regenval kent. Lekkage kan de kwaliteit van uw woning en uw woongenot aanzienlijk aantasten. Heeft u een lekkage na aankoop huis? Meld uw zaak kosteloos bij ons aan.

Lekkage en verkoper aansprakelijk stellen voor de schade?

Wij bieden juridische bijstand aan woningbezitters

Direct hulp bij verborgen gebreken (dagelijks tot 21 uur)

Gratis intakegesprek

Gespecialiseerde juristen

Actief in heel Nederland

De verantwoordelijkheid van de kopende partij

Heeft u een huis gekocht en constateert u tot uw schrik verborgen gebreken als lekkage? Het willen laten opdraaien van de verkopende partij voor de financiële gevolgen daarvan is een logische reactie. Echter bent u hiervoor als eigenaar in principe zelf verantwoordelijk. Als kopende partij heeft u namelijk een onderzoeksplicht. Beschikt u zelf over bouwkundige kennis, dan kunt u dit onderzoek zelf uitvoeren. Een andere mogelijkheid is het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring of het in de arm nemen van een aankoopmakelaar.

Het bouwkundig voorbehoud

Het koopcontract is standaard voorzien van een bouwkundig voorbehoud. Dit geeft u het recht de koop te ontbinden wanneer er sprake blijkt van ernstige tekortkomingen. Het bouwkundig voorbehoud mag echter uit het contract worden geschrapt, bijvoorbeeld omdat u het als koper niet noodzakelijk acht of omdat de verkopende partij hiertegen is. Des te belangrijker is het in dit geval om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. Soms is er ook een ouderdomsclausule of niet-zelfbewoningsclausule in het koopcontract opgenomen. Hiermee dient u extra voorzichtig te zijn.

Wanneer is de verkopende partij wel aansprakelijk?

Als koper heeft u zelf dus een grote verantwoordelijkheid. In enkele gevallen is het echter de verkopende partij die de financiële gevolgen van verborgen gebreken als lekkage dient te dragen. Bijvoorbeeld wanneer deze dusdanig ernstig is dat u de woning daardoor niet op normale wijze kunt gebruiken. Het speelt geen rol of de verkoper daarvan voorafgaand aan de verkoop wel of niet op de hoogte was. Ook wanneer een verkoper zijn mededelingsplicht niet vervult kan hij of zij aansprakelijk worden gesteld wanneer u een huis heeft gekocht met verborgen gebreken als lekkage.

(Gezondheids)problemen door lekkage

De aansprakelijkheid hangt grotendeels af van de ernst van de lekkage. Een daklekkage zorgt er al gauw voor dat er niet normaal in een huis kan worden gewoond. Net als veel andere verborgen gebreken kan lekkage voor behoorlijk wat (gezondheids)problemen zorgen. Hele dakconstructies kunnen worden aangetast, waardoor houtrot kan optreden. Ook schimmels hebben een grote impact. Deze zijn vaak op de muren te zien en trekken bacteriën aan. Vooral personen met astma of allergieën kunnen hiervan veel last krijgen. Ook weet lekkage net als andere verborgen gebreken de waarde van uw woning flink te doen dalen. Lees meer over daklekkage verborgen gebrek.

Verborgen gebreken in een koopwoning: hoe kan lekkage ontstaan?

Ontdekt u verborgen gebreken als lekkage, dan kunnen deze op verschillende manieren zijn ontstaan. In de meeste gevallen is een lekkend dak de oorzaak, waardoor water de woning kan binnentreden. Lekkende daken kunnen onder andere het gevolg zijn van extreme weersomstandigheden, achterstallig onderhoud of een combinatie daarvan. Ook kunnen problemen in leidingen, riolering en afvoer leiden tot verborgen gebreken als lekkage. Het is vaak lastig om de bron van het probleem te vinden, omdat zaken als vochtplekken zich vaak elders manifesteren.

Vochtoverlast in uw koopwoning

Van alle verborgen gebreken in huis komt vocht naast lekkage ook veelvuldig voor. Een oorzaak hiervoor kan slecht gevelmetselwerk zijn. Wanneer de voegen op onjuiste manier zijn aangebracht, krijgt vocht de kans om binnen te dringen en problemen in uw woning te veroorzaken. Een vaak gehoord verborgen gebrek is ook opstijgend vocht. Opstijgend vocht komt niet zelden voort uit problemen met de fundering van een woning. Wanneer er veel grondvocht aanwezig is en/of er bouwfouten zijn gemaakt, dan loopt u het risico op opstijgend vocht als verborgen gebrek. Een ander veel voorkomend probleem is water in de kruipruimte.

Snel handelen bij vaststelling verborgen gebreken

Veel belangrijker dan de mogelijke oorzaken van verborgen gebreken als lekkage en vocht vindt u waarschijnlijk de oplossing ervan. Indien u een verborgen gebrek als vocht in de muur moet vaststellen, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk handelt. Dit doet u door een aangetekende aansprakelijkheidstelling naar de vorige eigenaar te versturen. Wel dient u zelf te bewijzen dat lekkage en/of andere verborgen gebreken in uw koopwoning aanwezig zijn en dat dit al voorafgaand aan de verkoop het geval was. Daarna dient te worden bewezen dat de verkoper hiervan op de hoogte was.

Juridische ondersteuning bij aansprakelijkstelling en financiële compensatie

Een aansprakelijkheidstelling is een complexe aangelegenheid. Het aansprakelijkheidsvraagstuk is meestal niet zomaar te beantwoorden. Zeker gezien het feit dat de verkopende partij lang niet altijd bereid is het gebrek te herstellen of de hieruit voortvloeiende reparatiekosten voor zijn rekening te nemen, is het verstandig een jurist in de arm te nemen. Maar ook wanneer u wel tot een overeenstemming komt, is het belangrijk om de afspraken zorgvuldig schriftelijk vast te leggen. Wij adviseren niet alleen, maar nemen u het te doorlopen proces graag uit handen.

Het vermijden van de gang naar de rechter

Vaak is men geneigd direct een advocaat in de arm te nemen en de zaak rondom lekkage en andere verborgen gebreken voor de rechtbank af te handelen. Bij verborgen gebreken als lekkage is de gang naar de rechter echter lang niet altijd wenselijk. U krijgt onder andere te maken met een langere afwikkelingstijd en hogere kosten. Dit terwijl u met een jurist die op dit specifieke vakgebied is gespecialiseerd tegen lagere kosten in de meeste gevallen hetzelfde resultaat bewerkstelligt.

Hoe zit het met de rechtsbijstandsverzekering en verborgen gebreken als lekkage?

Heeft u een huis gekocht en ontdekt u verborgen gebreken als lekkage, dan zou u in principe een beroep kunnen doen op uw rechtsbijstandverzekering, indien u hierover beschikt. Echter hebben rechtsbijstandsverzekeraars juristen in dienst die voor hen goedkoper zijn en uw dossier zo snel mogelijk zullen willen afsluiten. U bent er dus niet altijd bij gebaat. Gelukkig is het wettelijk vastgelegd dat u uw zaak ook door een juridisch specialist mag laten behandelen en dat uw verzekeraar deze kosten dient te vergoeden.

Bijstand van ervaren juridisch specialisten

Onze ervaren juristen bieden juridische bijstand aan personen die verborgen gebreken als lekkage in hun recent aangekochte woning hebben geconstateerd. Wij kunnen u van dienst zijn bij het aansprakelijk stellen van vastgestelde lekkages en/of vochtproblemen. Niet alleen verstrekken wij informatie, uiteraard kunnen wij u ook bijstaan in het oplossen van zaken omtrent verborgen gebreken. Niet alleen kopers, maar ook verkopers kunnen wij van de gepaste juridische bijstand voorzien. Onze juristen kunnen bogen op jarenlange ervaring en zijn uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen die zich binnen het vakgebied voordoen.

Meld uw zaak kosteloos aan

Bent u op zoek naar juridische bijstand bij lekkage en/of andere verborgen gebreken in uw woning? Dan kunt u contact met ons opnemen.