Wat te doen bij overlast van de boom van de buren?

Overlast van de boom van de buren kan tot vervelende situaties en niet zelden ruzie leiden. Het probleem komt vaker voor dan u wellicht zult vermoeden. Een boom kan op verschillende manieren een probleem opleveren. Zo kan het zijn dat er sprake is van overhangende takken of doorschietende wortels, maar ook dat de boom erg hoog is en het licht blokkeert of zelfs minder rendement uit zonnepanelen oplevert. Volgens de geldende regels mag een boom zo hoog groeien als hij kan, zolang hij geen buitenproportionele hinder oplevert.

Overlast is niet hetzelfde als onrechtmatige hinder

Overlast van de boom van de buren is niet hetzelfde als onrechtmatige hinder. Waar mensen bij elkaar leven, zeker in een dichtbevolkt land als Nederland, is hinder namelijk niet te voorkomen. Echter zijn het de soort, de ernst, de duur en de schade van deze hinder die bepalen of er al dan niet sprake is van onrechtmatige hinder. Dit geldt niet alleen voor bomen, maar is een algemeen geldende regel binnen het Burenrecht. De belangen van beide partijen worden afgewogen en mogelijkheden om schade te voorkomen dienen te worden bekeken.

Is de boom van de buren te hoog?

De erfgrens oftewel erfafscheiding is de grens waar een erf eindigt. De wetgeving beschrijft dat bomen niet binnen twee meter afstand van een erfgrens mogen staan. Voor struiken en heggen geldt een afstand van een halve meter. Echter mag een gemeente hiervan afwijken, waardoor het altijd belangrijk is om de gemeentelijke regels te raadplegen. Staat een boom verder dan twee meter van de erfgrens, dan dient u aan te tonen dat deze overlast veroorzaakt. Bij een boom van twintig jaar of ouder kan sprake zijn van verjaring, waardoor verwijdering niet meer mogelijk is.

De regels omtrent het snoeien van bomen

Heeft u last van overhangende takken? Dan is snoeien tot de erfgrens een oplossing. Het snoeien van overhangende takken mag u niet zomaar zelf doen. Vraagt u eerst uw buren de takken te snoeien. Geven zij hieraan geen gehoor, herhaal uw verzoek dan schriftelijk. Hierbij kunt u ook een termijn geven. Vier tot zes weken wordt doorgaans als redelijk beschouwd. Wordt hier ook geen actie op ondernomen, dan mag u de  overhangende takken zelf verwijderen. Echter dient er ook altijd rekening te worden gehouden met het groeiseizoen. Doorschietende wortels mag u altijd zelf verwijderen.

De zorgplicht van een boomeigenaar

De zorgplicht van een boomeigenaar houdt in dat deze verantwoordelijk is voor het regelmatige onderhoud van de betreffende boom. Wanneer er een gevaarlijke boom bij de buren staat omdat er niet of nauwelijks aan onderhoud wordt gedaan en deze schade veroorzaakt (bijvoorbeeld omdat deze omvalt en in uw tuin belandt), draait de eigenaar hiervoor op. Er is in dit geval namelijk niet zomaar sprake van overlast van de boom van de buren, maar van een onrechtmatige daad.

Overlast van de boom van de buren: wie betaalt de snoeikosten?

Ondervindt u overlast van de boom van uw buren en moet u kosten maken om deze te snoeien? Deze kosten zullen in beginsel voor rekening van de eigenaar komen. U mag de takken op het perceel van uw buren achterlaten, maar ok zelf houden. Ook wanneer u als huurder overlast van een boom van de buren ervaart, gelden dezelfde regels: snoeien wanneer uw buren niet op uw aanmaning reageren of wanneer de boom binnen twee meter afstand van de erfgrens staat en het verwijderen van doorschietende wortels zonder enige aankondiging.

Misbruik van het snoeirecht

Het feit dat u bij overlast van de boom van de buren in sommige gevallen recht heeft om de takken te snoeien en de wortels los te hakken, betekent niet dat hier geen grenzen aan zijn verbonden. Ook wanneer er te veel takken worden gesnoeid of te dikke wortels worden doorgehakt, waardoor er ernstige en onherstelbare schade ontstaat, kan degene die hiervoor verantwoordelijk is aansprakelijk worden gesteld. Of er sprake is van misbruik van het snoeirecht dient per geval te worden bekeken.

De eerste stap: in gesprek gaan met uw buren

Zoals reeds genoemd moet een boom op minimaal twee meter van de erfgrens staan en een heg of struik op minimaal een halve meter. Deze afstand noemt men ook wel de ‘verboden zone’. Ontstaan er problemen en bent u van mening dat u overlast van de boom van uw buren ervaart? Gaat u dan altijd eerst met hen in gesprek. Houdt u er wel rekening mee dat elke gemeente zijn eigen regelgeving mag hanteren.

Het verzoek tot verwijderen of snoeien

Wellicht zijn uw buren bereid de boom te verwijderen of te verplaatsen. Levert de boom u enkel een gebrek aan uitzicht op? Dan kunt u hen vragen of zij deze tot de hoogte van de schutting willen snoeien. Wanneer een boom of struik tegen de schutting drukt, kunt u uw buren verzoeken of zij deze willen verwijderen. De kosten zijn voor uw buren. Wanneer u het probleem niet te lang laat sluimeren en uw buren rustig aanspreekt, zal het meestal niet tot een conflict leiden.

Bemiddelende partijen

Is de boom van de buren te hoog of leveren overhangende takken u overlast op en komt u er samen met uw buren niet uit? Wellicht is er in uw buurt een buurtbemiddelaar aanwezig. Hij of zij neemt een neutrale positie in en gaat met u beiden in gesprek. Bestaat deze mogelijkheid niet, dan kan een wijkagent wellicht ook helpen. Het beste is om bij overlast van de boom van de buren niet meteen naar de rechter te stappen. Dit kost veel tijd en geld en zal de relatie met uw buren niet verbeteren. Beter is het om eerst een jurist te raadplegen.

Juridische ondersteuning bij overlast van de boom van de buren

Heeft u het vermoeden dat uw Burenrecht wordt geschonden wegens een gevaarlijke boom bij de buren, overhangende takken of iets anders? Laat u zich dan door een juridisch specialist van Woningjurist adviseren. Onze professionals kunnen helpen het probleem met uw buren zo goed mogelijk op te lossen en kunnen de onderhandelingen van u overnemen. Indien gewenst kunt u vrijblijvend contact opnemen voor meer informatie.