Optreden tegen verschillende vormen van onrechtmatige hinder

Onrechtmatige hinder: zeker in dichtbevolkte landen als Nederland hebben we er maar al te vaak mee te maken. Het risico hierop wordt des te groter wanneer u in de stad woont. Onrechtmatige hinder kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door overhangende takken, geluidsoverlast of verminderde lichtinval. Hinder kan enkel als onrechtmatig worden beschouwd wanneer het bepaalde vormen aanneemt en een grote negatieve impact voor eigenaren van naburige ervan betekent. Is er sprake van onrechtmatige hinder, dan kan er een beroep worden gedaan op het Burgerlijk Wetboek.

Vormen van (onrechtmatige) hinder

In artikel 37 van Boek 5 is het volgende beschreven: De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun.’.  Er bestaan veel verschillende vormen van hinder. Of deze onrechtmatig is, is afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de hinder, maar ook de schade die deze (heeft) veroorzaakt.

Juridische adviezen bij onrechtmatige hinder

Wanneer u zeer ernstige hinder van uw buren ondervindt, is er sprake van onrechtmatige hinder. In dat geval kunt u ervoor kiezen de overlast middels een juridische weg een halt toe te roepen. Wel is het hierbij belangrijk dat u zich bewust bent van het feit dat hinder gedeeltelijk subjectief is. Ook is het zo, dat hinder vaak wel aanwezig is, maar dat dit niet per se onrechtmatig is. Bent u voornemens een procedure tegen uw buren te starten? Laat u dan altijd door een juridisch specialist adviseren. Woningjurist staat graag voor u klaar.

Onrechtmatige hinder door geluidsoverlast

Vrijwel elke gemeente heeft in zijn APV (Algemene Plaatselijke Verordening) een bepaling omtrent geluidshinder opgenomen. Beschrijft de APV dat er geen geluidshinder mag worden veroorzaakt, maar heeft u wel degelijk last van uw buren? Dan handelen zij in strijd met de APV. In eerste instantie kunt u uw gemeente verzoeken om te handhaven. Echter beschrijft een APV geen specifieke normen aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of er feitelijk sprake is van geluidshinder. Vaak leidt dit dan ook niet tot het gewenste resultaat.

Onrechtmatige hinder wegens verminderde lichtinval

Niet zelden bestaat er tussen buren een conflict wegens onrechtmatige hinder door verminderde lichtinval. Bouwen uw buren een dakkapel, een uitbouw of zonnepanelen? Dit kan gevolgen hebben voor de hoeveelheid licht die er op uw perceel valt. Bouwt men volgens vergunningsvoorwaarden en het bestemmingsplant? Dan zal er vaak geen sprake zijn van onrechtmatige hinder betreft lichtinval. Echter is deze vraagstelling vaak vatbaar voor discussie. De aard, de ernst en de omvang van de hinder spelen hierbij ook een rol.

Onrechtmatige hinder door een uitbouw van uw buren

Ook onrechtmatige hinder door de uitbouw van de buren levert vaak verhitte discussies op. Een uitbouw op het naburige erf betekent doorgaans een vermindering van zonlicht en daglicht. De ernstigste vorm van hinder door een uitbouw betreft het kokereffect. Daarbij heeft men in het geheel geen vrij uitzicht meer. Beschikken de buren over een vergunning van de gemeente of betreft het vergunningsvrije bouw? Alsnog kunt u bezwaar indienen wegens onrechtmatige hinder door de uitbouw. Dit doet u niet bij de gemeente, maar betreft een juridische procedure.

Onrechtmatige hinder door uitzicht

In het Burgerlijk Wetboek is na te lezen dat de eigenaar van een erf geen onrechtmatige hinder mag toebrengen aan de eigenaar van het naburige erf. Voorbeelden hiervan zijn de hierboven beschreven beperkingen in de lichtinval en het uitzicht. Echter kan onrechtmatige hinder ook door uitzicht dat ongewenst is worden veroorzaakt. Hiervan is sprake wanneer uw buren bijvoorbeeld een raam aan de zijkant van een uitbouw of dakkapel plaatsen. Dit leidt, wanneer er niet aan bepaalde regels wordt voldaan, tot inbreuk op uw privacy.

Is er sprake van onrechtmatige hinder?

Of er sprake is van onrechtmatige hinder is dus afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de betreffende hinder, net als de schade die hierdoor is ontstaan. Ook wordt met andere omstandigheden rekening gehouden. Woont u in de stad, dan wordt ervan uitgegaan dat u meer hinder zult moeten dulden dan wanneer u in een landelijk gebied woont. Ook staat u juridisch gezien minder sterk wanneer de hinder al bestond alvorens u zich in de woning vestigde. Treedt deze pas daarna op, dan zal er vaker sprake zijn van onrechtmatige hinder.

Ook huurders kunnen zich beroepen op het Burenrecht

Hierboven werd vooral gesproken over eigenaren van naburige ervan die een beroep kunnen doen op hun rechten. Echter kunt u als huurder van een pand natuurlijk ook te maken krijgen met onrechtmatige hinder. De klager hoeft dus niet per se de eigenaar van het aangrenzende perceel te zijn. Heeft u als huurder last van de hinder die uw buren veroorzaken? Wanneer deze als onrechtmatige hinder wordt geclassificeerd, kunt u op basis daarvan vorderen.

Wat als uw buren over een bouwvergunning beschikken?

Vaak wordt foutief aangenomen dat er geen sprake kan zijn van onrechtmatige hinder wanneer de buren over een bouwvergunning beschikken. Alhoewel de kansen dat er sprake is van onrechtmatige hinder inderdaad kleiner zijn wanneer aan alle vereisten wordt voldaan, wil niet zeggen dat het onmogelijk is. Wanneer de gemeente een vergunning verleent, wordt daarbij het Burgerrecht uit het Burgerlijk Wetboek namelijk niet geraadpleegd. Blijkt er sprake te zijn van onrechtmatige hinder, dan kunt u alsnog juridische stappen ondernemen. Het beste kunt u dit zo snel mogelijk doen.

Juridische bijstand van Woningjurist

Heeft u het vermoeden dat uw buren onrechtmatige hinder veroorzaken? Of beschuldigen uw buren u hiervan, terwijl u van mening bent dat dit niet het geval is? Dan kunt u de juridische hulp van Woningjurist inschakelen. Onze adviseurs zijn op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en hebben ruime ervaring met dit soort zaken. Wij kunnen u voorzien van juridische adviezen, maar ook namens u onderhandelingen voeren. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Schroomt u dan niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.