Op welke manier kunt u de erfgrens bepalen?

Wanneer u een erfscheiding wilt plaatsen, een overkapping wilt bouwen of wellicht een boom wilt planten, is het belangrijk om te weten waar de erfgrens precies ligt. De regelgeving omtrent de erfgrens, ook wel kadastrale grens genoemd, zijn uitgebreid beschreven in het Burenrecht. Het bepalen van een erfgrens kan duidelijkheid creëren voor zowel u als uw buren en mogelijke conflicten voorkomen of oplossen. De grenzen zijn tot op de centimeter nauwkeurig vastgelegd. U kunt zelf beslissen op welke manier u de erfgrens wilt bepalen.

Methoden om de erfgrens te bepalen

De meest nauwkeurige manier om de erfgrens te bepalen is door een landmeter een grensreconstructie te laten uitvoeren. Houdt u er wel rekening mee dat de kosten die voor deze dienst in rekening worden gebracht, al gauw kunnen oplopen tot minstens €500,-. Hoeft het van u niet zo nauwkeurig, dan kunt u de erfgrens bepalen aan de hand van de van maten voorziene kadastrale kaart. De maten kunnen wel een afwijking vertonen, waardoor deze methode dan ook niet rechtsgeldig is. Hetzelfde geldt voor een online kadastrale kaart, waar de maten nog globaler in zijn aangebracht.

Het raadplegen van uw eigendomsakte en het Kadaster

Wanneer u het programma De Rijdende Rechter kent, bent u er ongetwijfeld van op de hoogte dat de erfgrens tot heel wat conflicten kan leiden. Zijn ook u en uw buren het hierover niet met elkaar eens? Dan is het zaak om enkele officiële documenten te raadplegen. Dit zijn uw eigendomsakte, oftewel het document waarin is vastgelegd dat u de eigenaar van het perceel bent, en een uittreksel uit het Kadaster. U dient daarbij ook na te gaan of de erfgrens wellicht is veranderd wegens verjaring.

Door een notaris vastgelegde officiële documenten

De eigendomsakte is een van de documenten die u bij de notaris heeft ontvangen toen u de woning of de grond kocht. Het document beschrijft wat er precies bij uw perceel hoort. Zijn er na die tijd nieuwe afspraken gemaakt, dan zijn deze geldig, mits ook deze bij de notaris zijn vastgelegd. Als huurder van een woning kunt u het huurcontract raadplegen. Deze is echter nooit rechtsgeldig, maar enkel indicatief. Het Kadaster beschikt over alle officiële documenten die notarissen met betrekking tot grond aanleveren en kan u zodoende ook gegevens over uw erfgrens verstrekken.

In gesprek met uw buren

De twee bovenstaande documenten zullen zowel u als uw buren van verhelderend inzicht verschaffen wanneer het gaat om het bepalen van de erfgrens. Na het opvragen ervan kunt u samen concluderen waar de kadastrale grens zich uiteindelijk bevindt. Besluit u samen dat u nieuwe afspraken over de grond wilt maken? Dan dienen ook deze te worden vastgelegd bij een notaris. Bent u het niet eens met de kadastrale grens zoals in de documenten aangegeven, of zijn uw buren dat niet? Dan kunt u een nieuwe meting laten uitvoeren. In de loop der tijd kunnen namelijk flink wat zaken veranderen.

Verjaring van de erfgrens

In sommige gevallen kan er sprake zijn van verjaring van de erfgrens. Wanneer een stuk grond gedurende lange tijd door iemand wordt gebruikt alsof het van hem of haar is, dan kan daarvan sprake zijn. Dit kan in twee verschillende situaties het geval zijn: u bent tien jaar of langer te goeder trouw, oftewel u denkt oprecht dat de grond van u is, of de situatie zoals deze nu is, bestaat al twintig jaar of meer. Was dit ook bij de vorige eigenaren het geval? Dan tellen ook deze jaren mee.

Te goeder trouw en te kwader trouw

Na een periode van tien jaar kan er sprake raken van verjaring van de erfgrens en kan iemand eigenaar worden van een stuk grond dat volgens de documenten aan een andere partij toebehoort. Het kan erg lastig zijn om te bewijzen dat u ‘te goeder trouw’ heeft gehandeld. Wist u wel dat de grond niet van u was, dan kunt u zich hierop uiteraard niet beroepen. Is iemand ‘te kwader trouw’, oftewel weet een persoon dat hij of zij geen eigenaar is, dan geldt een termijn van twintig jaar voordat verjaring van de erfgrens ingaat.

Het verzamelen van bewijslast om verjaring van de erfgrens aan te tonen

Blijkt bij het bepalen van de erfgrens dat er sprake is van verjaring? Hiervoor dient te allen tijde bewijslast te worden aangeleverd. Hoeveel dit is en welke bewijslast u dient te overleggen, is niet altijd even duidelijk. Wanneer de zaak door een rechtbank wordt behandeld, is een rechter vrij in het beoordelen van de aangeleverde bewijzen. Als bewijslast kunt u gebruikmaken van bijvoorbeeld verklaringen van buurtbewoners en/of vorige eigenaren, foto’s, video’s of luchtfoto’s.

Buurtbemiddeling en/of de stap naar juridische hulp

Lukt het u niet om met uw buren de erfgrens te bepalen en wilt u voorkomen dat er een conflict ontstaat? Dan kunt u, indien dit in uw buurt mogelijk is, buurtbemiddeling inschakelen. Dit is een netwerk waarbij getrainde vrijwilligers worden ingeschakeld om conflicten tussen buren aan te pakken. Is er geen buurtbemiddeling voorhanden of werpt dit niet de gewenste vruchten af? Dan is het raadzaam om een juridisch adviseur in de arm te nemen. Het direct starten van een gerechtelijke procedure wordt om verschillende redenen, waaronder de duur en de kosten ervan, afgeraden.

Juridische bijstand van de professionals van Woningjurist

Heeft u een conflict met uw buren wegens het bepalen van de erfgrens? Heeft u het gevoel dat uw rechten, zoals beschreven in het Burenrecht, worden geschonden? Of zijn uw buren van mening dat andersom het geval is, maar bent u het daar niet mee eens? Onze ervaren juridisch adviseurs voorzien u graag van de juiste juridische informatie en adviezen. Ook kunnen wij de onderhandelingen met de tegenpartij voor u overnemen. Bent u benieuwd naar wat we precies voor u kunnen betekenen? Schroomt u dan niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.