Juridische hulp bij zaken omtrent burenrecht

Het burenrecht is een onderdeel van het civiel recht en verwijst naar het geheel van verplichtingen en bevoegdheden van eigenaren van naburige erven. Naburig hoeft overigens niet altijd te betekenen dat twee erven letterlijk aan elkaar grenzen. Het burenrecht is een beperking van de vrije uitoefening van het eigendomsrecht. Buren kunnen niet zomaar alles doen wat ze wensen, maar dienen rekening te houden met anderen. Zo mag men bijvoorbeeld geen hinder door stank, rook, geluidsoverlast of andere zaken veroorzaken. Iets wat in een dichtbevolkt land als Nederland van het grootste maatschappelijke belang is.

Waar zijn de regels omtrent het burenrecht vastgelegd?

Het grootste deel van de wetgeving in het kader van het burenrecht vindt u in het Burgerlijk Wetboek. De bepaling in dit wetboek zijn echter van regelend recht, wat inhoudt dat twee eigenaren van naburige erven ervoor mogen kiezen hiervan af te wijken door samen via een notaris een overeenkomst te sluiten. Ook is een deel van de regelgeving omtrent burenrecht in de plaatselijke verordeningen vastgelegd, oftewel op gemeentelijk niveau vastgestelde en bindende voorschriften. Deze kunnen afwijken van wat er in de wet staat.

Voor wie gelden de regels van het burenrecht?

In beginsel is de regelgeving omtrent het burenrecht opgesteld voor eigenaren, maar dit neemt niet weg dat deze in een groot aantal gevallen ook opgaat voor huurders van een woning of bedrijfspand. Ondervindt u overlast door een huurder naast u, dan zult u deze én de eigenaar van de woning moeten aanspreken. Vaak is dit een woningbouwvereniging. Op hun beurt kunnen huurders weer terecht bij hun woningbouwvereniging of particuliere verhuurder wanneer zij problemen door hun buren ondervinden. Daarbij is het altijd aanbevolen de huurovereenkomst te raadplegen.

Onrechtmatige hinder

Het grootste deel van de regelgeving omtrent het burenrecht heeft betrekking op hinder. Hierbij kunt u denken aan overlast, zoals stank-, geluids- of huisdierenoverlast. Ook komt overlast als gevolg van erfafscheidingen en bomen vaak voor. Daarbij moet gesteld worden, dat buren niet per se natuurlijke personen hoeven te zijn. De veroorzaker van de overlast kan ook een naastgelegen kantoor of fabriek zijn. Het lastige is, dat hinder vaak wel goed kan worden aangetoond, maar dat dit voor de onrechtmatigheid ervan een stuk lastiger is. Slechts wanneer aan beide criteria wordt voldaan, kunt u maatregelen nemen.

Wanneer is er sprake van onrechtmatigheid?

Onrechtmatige hinder oftewel overlast is een vorm van een onrechtmatige daad: een handeling of juist nalaten waarmee op onwettige of onbehoorlijke wijze schade aan een ander wordt toegebracht. Onrechtmatige hinder betreft dus hinder die in strijd is met wettelijke plichten of hetgeen maatschappelijk gezien fatsoenlijk is. In de wet wordt echter niet duidelijk omschreven wanneer hinder daadwerkelijk onrechtmatig is. Wanneer een zaak tot een gang naar de rechtbank leidt, zal dan ook altijd worden gekeken naar de aard, de ernst en de duur van de overlast.

Andere overtredingen binnen het burenrecht

Alhoewel overtreding van het burenrecht regelmatig hinder betreft, bestaan er ook andere oorzaken. Denkt u bijvoorbeeld aan het zogeheten misbruik van bevoegdheid. Dit vindt plaats wanneer men van een bevoegdheid gebruikmaakt, enkel om een ander te schaden. Gebeurt dit zonder doel of belang, dan is er sprake van een overtreding. Een voorbeeld is het plaatsen van een groot bouwwerk in de tuin. Ook is beplanting vaak een reden tot discussies binnen het burenrecht, evenals de inbreuk van privacy, zoals het plaatsen van camera’s die ook de grond van de buren in beeld brengen.

Slachtoffer van overtreding van het burenrecht: de te ondernemen stappen

Wordt uw burenrecht overtreden? Knoopt u dan in eerste instantie het gesprek met de buren aan. Pas wanneer deze niet welwillend zijn, krijgt u te maken met het burenrecht en kunt u ervoor kiezen een professional in te schakelen. Zorgt u er daarbij altijd voor dat u over bewijsmateriaal als foto’s en vastgelegde afspraken beschikt. Het eventueel raadplegen van de hulp van uw rechtsbijstandverzekering of het direct inschakelen van een advocaat leiden echter lang niet altijd tot de gewenste uitkomst.

Redelijkheid als maatstaaf

Een goede buur is beter dan een verre vriend; een spreekwoord dat verwijst naar het gegeven dat u van personen in uw omgeving vaak meer hulp kunt verwachten dan van vrienden die zich verder weg bevinden. Wanneer dit spreekwoord niet (meer) voor u en uw buren geldt en de regels worden overtreden, is het doorgaans niet meteen duidelijk wie er gelijk heeft of aan het langste eind trekt. Tal van situaties worden in de wet namelijk niet beschreven. Door een professionele partij wordt redelijkheid dan als maatstaaf toegepast.

Juridische bijstand in het burenrecht door Woningjurist

Niet zelden wordt geadviseerd bij overtredingen in het burenrecht een jurist in de arm te nemen. Een juridische procedure is echter niet alleen duur, maar duurt ook lang en is vaak voor beide partijen frustrerend. De onderlinge relatie zal het vaak niet ten goede komen. De juridisch adviseurs van Woningjurist kunnen u echter helpen het probleem met uw buren zo goed mogelijk op te lossen. Zij kennen uw rechten en plichten en staan u bij tijdens de onderhandelingen. Woningjurist neemt u het te doorlopen proces uit handen.

Hoe zit het dan met een rechtsbijstandverzekering?

We noemden hem al even eerder: de rechtsbijstandverzekering. Bij diverse verzekeraars valt de woonmodule standaard in het basispakket, bij andere verzekeraars moet je deze zelf aanvinken. Heeft u zich verzekerd tegen conflicten met de buren, dan zou u dus juridische adviezen en bijstand bij uw verzekeraar kunnen aanvragen. Echter zijn verzekeraars erop gericht uw zaak zo snel mogelijk af te ronden om kosten te besparen. Dit biedt dus geen garantie op een voor u wenselijke uitkomst. Bij Woningjurist hanteert men daarentegen een persoonlijke aanpak.

Rekenen op juridische bijstand van een partij met jarenlange ervaring

Nederland verstedelijkt in een hoog tempo en wegens de hoge bevolkingsdichtheid neemt -zeker in de steden- het aantal conflicten in het kader van het burenrecht aanzienlijk toe. Woningjurist heeft hiermee al jaren ervaring en weet welke procedure er dient te worden opgestart. U kunt dan ook contact met ons opnemen. In de lastigste gevallen kan Woningjurist, wanneer juridische onderhandelingen met de tegenpartij niet het gewenste resultaat hebben, begeleiden naar de rechter. Het burenrecht valt onder het civiel recht en wordt dan ook via het burgerlijk procesrecht beslecht.