Iemand aansprakelijk stellen voor schade aan uw woning

Iemand aansprakelijk stellen voor schade aan uw woning betekent dat er in een bepaald proces iets fout is gegaan, daardoor schade is ontstaan en dat iemand daar verantwoordelijk voor wordt gehouden. In veel gevallen betekent het aansprakelijk stellen van iemand wegens schade aan uw woning, dat er een schadevergoeding moet worden betaald. Ook kan het zijn dat er een verbintenis moet worden nagekomen. Schade kan door elke denkbare partij worden aangericht: een bedrijf dat uw woning bouwt of een verbouwing uitvoert, buren die hun eigen woning verbouwen, maar ook toevallige voorbijgangers.

Iemand aansprakelijk stellen voor schade aan uw woning: contractuele aansprakelijkheid

Bent u voornemens iemand aansprakelijk te stellen voor schade aan uw woning, dan kan er sprake zijn van verschillende soorten aansprakelijkheid. De eerste is contractuele aansprakelijkheid. Iemand is contractueel aansprakelijk wanneer een mondelinge of schriftelijke overeenkomst niet wordt nagekomen. Aan contractuele aansprakelijkheid gaat doorgaans een ingebrekestelling vooraf. Met deze schriftelijke boodschap maant u de betreffende persoon of het bedrijf aan de afgesproken prestatie alsnog te leveren. Daarvoor wordt een specifieke termijn van meestal twee weken gegeven.

Iemand aansprakelijk stellen voor schade aan uw woning: wettelijke aansprakelijkheid

Wilt u een persoon of bedrijf aansprakelijk stellen voor schade aan uw woning en is er sprake van wettelijke aansprakelijkheid, dan wil dit zeggen dat een andere partij volgens de wet schuld heeft aan de door u opgelopen schade. Dit begint op het laagste niveau al met het omstoten van een glas rode wijn op iemands gloednieuwe bank. Iemand op wettelijke basis aansprakelijk stellen voor schade aan uw woning betekent dat er sprake moet zijn van een onrechtmatige daad, er sprake is van schade, deze schade toe te rekenen is aan de veroorzaker, er een causaal verband en sprake van relativiteit is.

Iemand aansprakelijk stellen voor schade aan uw woning: risicoaansprakelijkheid

Een persoon of bedrijf aansprakelijk stellen voor schade aan uw woning kan ook risicoaansprakelijkheid betreffen. Dit zijn situaties waarin schade is ontstaan, maar geenszins sprake was van opzet. In de meeste gevallen dekt de verzekering van de veroorzaker de schade. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn kinderen die per ongeluk de voetbal door het raam trappen, of een werknemer die een fout maakt bij de bouwconstructie. Het zijn in deze gevallen respectievelijk de ouders en de werkgever die gedekt zullen moeten zijn voor de ontstane schade.

Zelf aansprakelijk gesteld worden

Besluit iemand u aansprakelijk te stellen voor schade aan zijn woning? Wanneer u beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering, bent u beschermd tegen dit risico. Het begrip aansprakelijkheidsverzekering dient overigens niet te worden verward met het begrip WA-verzekering. Die laatste betreft namelijk een verzekering voor uw voertuig, waarop u terugvalt als u een ander persoon met dit vervoermiddel schade berokkent. Is iemand voornemens u aansprakelijk te stellen voor schade aan zijn woning en is dit volgens u onjuist? Ook dan staat The Legal Firm u graag bij.

Schade ontstaat vooral door bebouwing en verbouwing

Bevindt u zich in de positie waarin u genoodzaakt bent iemand aansprakelijk te stellen voor schade aan uw woning? Doorgaans is er dan sprake van bebouwing of verbouwing. Denkt u bijvoorbeeld aan een buurman die een dakkapel laat plaatsen, maar lekkage die daarna aan uw dakkapel ontstaat. Een belangrijke vraag is dan wie er in feite aansprakelijk is: de buurman als opdrachtgever of de aannemer als uitvoerder? Bovendien kunt u ook niet zomaar iemand aansprakelijk stellen voor schade aan uw woning zonder aan bepaalde eisen te voldoen.

Wie is er aansprakelijk: de opdrachtgever of de uitvoerder?

Het antwoord op de bovenstaande vraag betreffende wie er in feite aansprakelijk is, luidt meestal: de aannemer. Wilt u iemand aansprakelijk stellen voor schade aan uw woning, dan is dat doorgaans de partij die de schade daadwerkelijk heeft veroorzaakt. Echter kan dit niet altijd zomaar worden geconcludeerd. Heeft de opdrachtgever een bepaalde werkwijze voorgeschreven of andere, verkeerde keuzes gemaakt, dan is hij eerder aansprakelijk. Tenminste, als deze particulier is. Een zakelijke opdrachtgever wordt geacht afdoende kennis van zaken te hebben om dit te voorkomen.

Enkel het bewijzen van schade is onvoldoende

Een persoon of bedrijf aansprakelijk stellen voor schade aan uw woning klinkt voor sommigen als een fluitje van een cent. Het tegendeel is echter waar. Om dit te kunnen doen, gelden er verschillende vereisten. Zo dient er daadwerkelijk sprake te zijn van schade, moet onrechtmatig handelen kunnen worden aangetoond en moet er een causaal verband aanwezig zijn. Dit wil zeggen dat de schade direct is voortgevloeid uit de betreffende onrechtmatige handeling. Enkel het bewijzen van schade is dus niet afdoende.

Snel handelen is van groot belang

Om succesvol te zijn in het iemand aansprakelijk stellen voor schade aan uw woning, dient u direct actie te ondernemen. Bemerkt u bijvoorbeeld bouwschade wegens werkzaamheden tegenover uw woning, dan moet deze schade zo ‘vers’ mogelijk worden vastgelegd. Des te meer tijd er overheen gaat, des te zwakker wordt het bewijs voor de aansprakelijkheid. Middels een brief kunt u de aannemer of de opdrachtgever van de werkzaamheden aansprakelijk stellen. Ook kunnen wij van The Legal Firm u helpen met het opstellen van een juridisch correcte brief. Tevens kunt u overwegen voorafgaand aan de werkzaamheden een nulmeting te verzoeken.

De gang naar de rechter

Wilt u iemand aansprakelijk stellen voor schade aan uw woning? Deze vorm van schade valt onder zaakschade, oftewel schade aan voorwerpen. Zaakschade bestaat uit de kosten die worden gemaakt ter vervanging of reparatie van de ontstane schade. In een ideale situatie erkent de veroorzaker het toebrengen van de schade en wordt er op een schadevergoeding overgegaan. Ontkent de persoon of het bedrijf dat u aansprakelijk wilt stellen voor schade aan uw woning in alle toonaarden? Of is er onenigheid over de hoogte van de vergoeding? Dan kunt u naar de kantonrechter of de civiele rechter stappen. The Legal Firm kan u in dit proces bijstaan.

Juridische bijstand bij problemen rondom aansprakelijkheid

Constateert u schade door een derde aan uw woning en meent u recht te hebben op een schadevergoeding? Onderneemt u dan zo snel mogelijk actie. Onze juridisch professionals kunnen u hierbij van dienst zijn. Wij kunnen de veroorzaker van de schade aansprakelijk stellen en een gerechtelijke procedure starten. Voor juridische bijstand kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen. Het eerste gesprek is bij The Legal Firm altijd gratis.